1- رعايت كليه الزامات زير در مناطق زلزله خيز با خطر نسبي كم ، متوسط و زياد مطابق استاندارد 2800 ايران تا حداكثر دو طبقه با ارتفاع 20/7 متر از پايه ، بلا مانع است.

2- استفاده ازسيستم ساختماني قاب هاي سبك فولادي سرد نورد شده lsf به همراه ديوار برشي بتن مسلح متوسط به شرط رعايت كليه الزامات زير ، در مناطق لرزه خيز با خطر نسبي كم؛ متوسط و زياد مطابق استاندارد 2800 ايران تا حداكثر پنج طبقه با ارتفاع 18 متر از تراز پايه ، بالامانع است.

3- رعايت مشخصات فولاد سرد نورد شده بر اساس استاندارد ASTM الزامي مي باشد.

4- طراحي سازه اي كليه اعضاو اتصالات بر اساس آخرين ويرايش استاندارد AISI و طرح لرزه اي آن بر اساس آخرين ويرايش آئين نامه ASCE7-50 و استاندارد 2800 ايران انجام شود.

5- كنترل سازه در مقابل بار باد مطابق مبحث ششم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان بارهاي وارد بر ساختمان انجام شود.

6- ساختمان در مقابل واژگوني مطابق استاندارد 2800 ايران با ضريب اطمينان حداقل برابر 75/1 كنترل شود.

7- كنترل خيز قائم و تغيير شكل جانبي مطابق آيين نامه هاي مربوطه ضروري است.

8- بكارگيري حداكثر دهانه تا 15 متر و حداكثر ارتفاع ناخالص (با احتساب ضخامت سقف ) تا 6/3 متر براي هر طبقه در اين سيستم مجاز مي باشد.

9- رعايت ضوابط مندرج در مبحث نهم مقررات ملي ساختمان ايران به عنوان طرح واجراي ساختمانهاي بتن آرمه در طراحي شالوده و ديوارهاي برشي بتن ارمه الزامي است.

10- ديوارهاي برشي بتن مسلح بايد به صورت يكپارچه و پيوسته باشند و داخل آنها هيچگونه عضوي مانند STUD كه موجب عدم پيوستگي خواهد شد قرار نگيرد.

11- لازم است در محل ديوارهاي برشي بين بتن سقف و ديوار بطور مقتضي درگيري كافي ايجاد شود تا در محل اتصال ، ظرفيت انتقال كليه بارهاي جانبي داخل ديافراگم ايجاد شود.

12- اتصال اسكلت به شالوده بايد از طريق ريشه گذاري ميل مهار در شالوده و اتصال آن به ناوداني زيرين يا رانر به وسيله مهره صورت گيرد ميل مهار ها بايد مطابق مقررات ملي ساختمان ايران طوري طراحي و محاسبه شوند كه در تمام حالتهاي بار گذاري وارد بر سازه از نظر كشش و برش جوابگو باشند.

13- اتصال مهاربند هاي قطري به عناصر متقاطع با آنها در طول مهار بند ضروري است.

14- لازم است مهاربندي هاي قطري با پيش كشيدگي اوليه و با استفاده از تجهيزات مناسب نصب شود.

15- تامين ضوابط ديافراگم صلب براي كليه سقفها با توجه به ضوابط موجود در استاندارد 2800 ايران الزامي است.

16- سقف سازه هاي اين سيستم متشكل از تيرچه فنري و دال بتن آرمه يا دال مركب بتني – فولادي فوقاني بصورت مقطع مركب مي باشد كه ضمن رعايت ضوابط مقاطع مركب مطابق AISC و مبحث دهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان طرح واجراي ساختمانهاي فولادي ، در طراحي دال بتن آرمه فوقا ني مبحث نهم مقررات ملي ساختمان ايران رعايت شود.

17- رعايت محدوديت حداكثر بار مرده و زنده به ترتيب Kg/m2 350 و kg/m2 250 براي سقفها الزامي است.

18- كليه اتصالات اعضاي قائم به اعضاء افقي بايد به گونه اي باشند كه مسير انتقال بار قائم به نحو مطمئن در ارتفاع سازه تامين شود.

19- ضوابط مربوط به اجزاء اتصالي شامل پيچ خودكار پيچ و مهره مطابق آيين نامه AISC و استاندارد AISI تامين شود

20- در صورت استفاده از اتصالات جوشي رعايت ضوابط و مقررات مربوط به جوشكاري اعضاي سرد نورد شده مطابق استاندارد AISI و آيين نامه هاي AWS و AISC الزامي است.

21- بكارگيري مصالح بنايي در ديوارهاي خارجي و داخلي مجاز نمي باشد ، حداكثر وزن متر مربع سطح ديوار تمام شده در جدا كننده هاي داخلي نبايد بيش تر از Kg/m2 50 و در ديوارهاي خارجي نبايد بيش تر از Kg/m2 100باشد.

22- اتصال پانلهاي غير باربر و جداكننده ها به سيستم سازه اي بايد به نحوي باشد كه ضمن تامين پايداري آنها در برابر بارهاي خارج از صفحه از اندر كنش آنها و سازه اصلي تا حد امكان جلوگيري شود.

23- لازم است تمهيدات لازم متناسب با شرايط مختلف اقليمي و محيط هاي خورنده ايران صورت پذيرد.

24- كليه مصالح و اجزاء در اين سيستم اعم از معماري و سازه اي از حيث دوام و زيست محيطي بايد بر مبناي مقررات ملي ساختمان ايران و يا آيين نامه هاي معتبر بين اللملي بكار گرفته شوند.

25- الزامات مربوط به انرژي بايد مطابق مبحث نوز دهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان صرفه جويي در مصرف انرژي رعايت شود.

26- در صورتي كه عايق حرارتي بصورت پراكنده اجرا شود بايد نوع و ضخامت عايق ، مقاومت حرارتي مورد نياز را تامين نمايد.

27- به منظور كاهش اثر پل حرارتي لازم است حدفاصل ( STUD ها ) و لايه خارجي جداره با نوعي عايق حرارتي متراكم پر شود.

28- لازم است ملاحظات كامل هوابندي در جداره هاي خارجي بازشو ها و همچنين محل نصب اجزا اتصالي نظير پيچ ومهره با توجه به اقليم مورد نظر و نيز خطر ميعان بعمل آيد.

29- رعايت مبحث سوم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان حفاظت ساختمانها در مقابل حريق و همچنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت اجزاي ساختمان در مقابل حريق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان كاربري و وظيفه عملكردي اجزاي ساختماني الزامي است.

30- صدابندي هوا برد جداكننده هاي بين واحدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان و صدابندي سقف بين طبقات مي بايست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان عايق بندي و تنظيم صدا تامين شود.

31- چنانچه مجموعه ضوابط ، دستورالعمل ويا آيين آيين نامه در خصوص اين سيستم توسط اين مركز انتشار يابد ، شركتهاي توليد كننده كارفرمايان ، مشاوران و پيمانكاران ملزم به رعايت آن مي باشند.

IMG_1367.jpgAUT_3918.JPGImage-19.JPGmarch 038.jpgTrusses 01.jpgPICTU101.JPGFrame from rear.jpgAUT_1106.JPGFuller 10.jpgTrusses 04.jpgApril.17th03 054.jpgIMG_0393.JPGBOLU1.jpgAUT_1104.JPG

كليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت خانه سازان اسکان پروژه آریا © مي باشد. طراحي و اجرا: BHz